7:00-9:00 schodzenie si dzieci, zajcia w grupach czonych
9:00-9:30 niadanie
9:30-10:30 zajcia zintegrowane realizowane zgodnie z podstaw programow z uwzgldnieniem rnych form aktywnoci
10:30-12:00 zajcia w grupach
  • jzyk angielski (codziennie podczas zabaw, zaj dydaktycznych, posikw, spacerw oraz w formie lekcji)
  • gimnastyka
  • rytmika
  • taniec
  • plastyka
  • zajcia z logoped
  • zajcia z technik szybkiego zapamitywania
  • matematyka na wesoo
12:00-12:30 obiad
12:30-13:30 odpoczynek
zajcia relaksacyjne (czytanie i/lub ogldanie bajek w jzyku polskim i angielskim)
13:30-14:30 jzyk angielski
14:30-15:00 podwieczorek
15:00-17:00 zajcia na placu zabaw, odbieranie dzieci