Regulamin Klubu Dziecka "Magic Land"

 • Klub Dziecka jest placwk prywatn finansowan z czesnego wpacanego przez rodzicw naszych wychowankw.
 • Siedziba Klubu Dziecka znajduje si w Jelczu-Laskowicach przy ul. Gimnazjalnej 1.
 • Organem prowadzcym jest Klub Dziecka Magic Land Dariusz Adamowski.
 • Klub Dziecka jest otwarty od poniedziaku do pitku w godzinach 7:00 -17:00.
 • Klub przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
 • Czesne miesiczne za pobyt dziecka w Klubie wynosi 650 z i nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.
 • Klub Dziecka funkcjonuje cay rok z dwutygodniow przerw wakacyjn w miesicu lipcu lub sierpniu.
 • Klub zapewnia dzieciom odpatne wyywienie skadajce si z 3 posikw: niadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorka. Posiłki dostarcza zewntrzna firma cateringowa. Stawka ywieniowa dzienna to 12 z. Warto stawki ywieniowej obliczana jest na podstawie iloci dni obecnoci dziecka w Klubie w poprzednim miesiścu. Opata za wyywienie dziecka jest pobierana w kolejnym miesicu.
 • W przypadku nieobecnoci dziecka w danym dniu, rodzic zobowizany jest poinformowa placwk do godz. 9:00. W przeciwnym razie zostanie naliczona opata za wyywienie.
 • Istnieje moliwo zapisana dziecka do Klubu na 5 godzin dziennie. Czesne w takim wypadku wynosi 450 z. Wyywienie naliczane jest zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s wnosi opat miesiczna wraz z opat za wyywienie do 10 dnia kadego miesica (do 5 dnia miesica rodzice s informowani drog mailow lub sms-ow o wysokoci opaty za wyywienie).
 • W przypadku choroby dziecka trwajcej ponad miesic Klub zwraca 50% miesicznego czesnego.
 • Przy zapisie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) uiszczaj na konto jednorazowa bezzwrotna opat wpisow do Klubu w wysokoci 400 z (obejmuje ona ubezpieczenie NW, materiay plastyczne i dydaktyczne, okazjonalne upominki dla dzieci). Data uiszczenia wpisowego decyduje o kolejnoci zapisu dziecka do Klubu. Warunkiem zwolnienia z w/w opaty przy zapisie na kolejny rok szkolny jest zachowanie cigoci opat za cay rok.
 • W ramach opaty podstawowej dzieci bd uczestniczyy w zajciach dodatkowych tj. jzyk angielski, gimnastyka, taniec, muzyka, rytmika, plastyka, zajcia z logoped.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s do przyprowadzania i odbierania dziecka z Klubu osobicie lub za porednictwem osb upowanionych w formie pisemnej (imi, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego).
 • Osoba odbierajca dziecko musi by penoletnia i nie moe by pod wpywem alkoholu.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s do odbierania dziecka do godziny 17:00.
 • W przypadku pozostawienia dziecka pod opiek Klubu po godzinach otwarcia naliczana jest dodatkowa opata: 10 z za kolejne rozpoczte 30 minut.
 • Dzieci naley przyprowadza do godziny 9:00, chyba e zostanie indywidualnie ustalone inaczej. Jeli dziecko ma by jednorazowo przyprowadzone o innej porze, naley powiadomi pracownikw Klubu telefonicznie danego dnia do godziny 9:00.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s do przyprowadzania zdrowego dziecka.
 • Dziecko moe by skrelone z listy uczestnikw w przypadku, gdy zachowanie dziecka wykracza poza oglne normy funkcjonowania w grupie spoecznej.
 • Ch rezygnacji naley zgosi w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesicznego okresu wypowiedzenia.
 • Na czas pobytu w Klubie rodzice powinni zaopatrzy dziecko w kapcie i ubranie na zmian.